ВАС ВIТАЄ ЗАКАРПАТСЬКИЙ БАЗОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ.

Науково-методична робота

E-mail Печать PDF

Вся науково-методична робота колективу Закарпатського базового державного медичного коледжу спрямована на реалізацію заходів з виконання національних і державних програм щодо реформування та реорганізації вітчизняних систем охорони здоровя та освіти, приєднання України до Болонського процесу, пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями, тісний звязок із закладами практичної охорони здоровя з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини, значних змін демографічних показників в Україні та світі.

Метою науково-методичної роботи  є підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору.

Тому пріоритетними напрямками науково-методичної роботи у Закарпатському базовому державному медичному коледжі є:

Ø інтеграція наукової і навчальної роботи викладача та студента;

Ø оптимізація наукової роботи викладачів та студентів;

Ø надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам;

Ø спрямування та координація роботи регіональних методичних об’єднань викладачів та циклових комісій коледжу;

Ø розробка, апробація та впровадження нових освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;

Ø розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій та вказівок щодо вдосконалення науково-методичної роботи та професійної підготовки майбутніх фахівців, організації всіх видів самостійної роботи студентів;

Ø сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів під гаслом: "Освіта протягом усього життя" та багато інших.

На методичній раді в цьому навчальному році було вирішено продовжити працювати над методичною проблемою: "Актуальні питання застосування мультимедійних засобів навчання на етапі реформування системи вищої медичної освіти”..

Завдання науково-методичної роботи на 2010-2011 рр.

Ø Удосконалення системи науково-дослідної роботи викладачів та студентів.

Ø Oрганізації співпраці з науковцями.

Ø Підтримка молодих викладачів, сприяння їх науковому зростанню через навчання в магістратурі та аспірантурі.

Центром  науково-методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу є методичний кабінет коледжу, який

Ø створює умови для самоосвіти та вдосконалення педагогічної та фахової майстерності викладачів;

Ø організовує роботу “Школи молодого викладача”;

Ø організовує і проводить науково-практичні конференції, семінари;

Ø презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів;

Ø пропагандує передовий педагогічний досвід;

Ø організує участь викладачів та студентів у регіональних наукових заходах.

Важливу роль в організації та проведенні науково-методичної роботи відіграють предметні (циклові) комісії, їх робота є логічним продовженням роботи педагогічної і методичної рад, методкабінету коледжу. Протягом навчального року працювало 8 предметних (циклових) комісій, очолюють комісії досвідчені викладачі з вищою кваліфікаційною категорією. Кожна циклова комісія планувала роботу з урахуванням загальної методичної проблеми по регіону, і в цьому плані зроблено було багато.

 

Циклова комісія викладачів гуманітарної та

соціально-економічної підготовки

Голова циклової комісії – Бурак Є.А.

Циклова комісія математично-природничої підготовки

Голова циклової комісії – Беззуб Л.І.

Циклова комісія природничо-наукової підготовки

Голова циклової комісії – Добош І.М.

Циклова комісія викладачів основ медсестринства та загального догляду

Голова циклової комісії – Дубей М.М.

Циклова комісія викладачів терапії

Голова циклової комісії – Гінцяк Б.В.

Циклова комісія викладачів педіатрії

Голова циклової комісії – Кубані Я.М.

Циклова комісія викладачів акушерства, гінекології та хірургії

Голова циклової комісії – Семен Л.Д.

Циклова комісія викладачів вузьких спеціальностей

Голова циклової комісії – Сима О.Й.

Кожна циклова комісія вивчала і узагальнювала передовий досвід кращих викладачів, проводила відкриті заняття та позаурочні змістовні заходи, методичні тижні, науково-практичні конференції, "круглі столи", тощо, активними учасниками яких були не лише викладачі, але й студенти.

В минулому навчальному році було зроблено наголос на використанні лекційних мультимедіа-систем, які дозволяють проілюструвати навчальний матеріал відео зображенням, анімаційними роликами з аудіо супроводженням, фрагментами відеофільмів тощо, що полегшує процес сприйняття нового матеріалу завдяки використанню цікавих, яскравих пам'ятних образів, зберігати та  систематизувати їх.

 

 

Використання в лекційній роботі різних комп'ютерних демонстрацій сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, лекції стають захоплюючими, покращується їх наочність, особливо в тих випадках, коли вивчаються складні явища та процеси, з'являється можливість різнобічного розгляду явища, що вивчається. Розширюється арсенал прийомів подання навчального матеріалу, економиться час на його викладання. Перед викладачами коледжу було поставлено завдання проводити всі лекційні заняття у вигляді мультимедіа-презентацій.

Кожна циклова комісія презентувала в методкабінеті підготовлені матеріали, також було визначено над чим будемо працювати наступного навчального року. Найбільше різноманітних і цікавих мультимедійних презентацій лекцій підготували викладачі циклових комісій вузьких спеціальностей (Сима О.Й., Боднарчик Я.В.), викладачів педіатрії (Кубані Я.М., Ростока В.О., Волощук В.І., Дудко Л.І.), викладачі Лукач І.Ю, Дідик В.І., Семен Л.Д. мають повністю підготовлені презентації всього лекційного матеріалу, викладачі Дубей М.М. і Ком'яті М.А. створили навчальний відеофільм «Введення ліків», викладач           Чулей М.М. - фрагменти відеофільмів «Штучна нирка», «Робота в аптеці». В цьому навчальному році зроблено наголос на використанні мультимедійних засобів під час проведення практичних і лабораторних занять.

 

Сучасне виховання в коледжі спрямоване на залучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За своїми методами воно спирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Основні напрямки виховної роботи:

Ø забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно її здібностей, суспільних та власних інтересів;

Ø формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

Ø виховання правової культури: повагу до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

Ø забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;

Ø формування мовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

Ø утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

Ø культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі;

Ø формування почуття господаря і господарської відповідальності підприємливості та ініціативи, підготовку студентів до життя в умовах ринкових відносин;

Ø забезпечення повноцінного розвитку студентів, охорону і зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров'я;

Ø формування соціальної активності та відповідальності особистості, включення студентів у процес державотворення, реформування суспільних стосунків;

Ø забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

Ø розвиток екологічної культури людини, розуміння необхідності її відносин з природою;

Ø прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю;

Ø спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.